Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 47f1652048daba35533bddb83027649a
orzel.png acb1947cb873a821919ceb7ec3cb34f8
pl
en
top news port mstr
 
Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe
12-09-2016

W dniu 10 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Odnosi się ona do trybu powoływania i odwoływania wiceprezesów Agencji oraz zasad powoływania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (BJiOR), przyznawania funkcji i ustania członkowstwa w tej Radzie.

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe przyznaje ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa PAA. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zmieniony został organ powołujący Radę poprzez Prezesa PAA zastąpił minister właściwy do spraw środowiska. Znowelizowana ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Minister powołuje spośród jej członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady. Ustawa określa też przesłanki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji powołanego na starych zasadach składu Rady ds. BJiOR  z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 229dd21ce3398405c5f757e17f163f7c
buttonBJiOR.png 414f99c91b26e2340aa364a3c4520a88
buttonEPUAP.png fe15b6fd09c358fffa8e87ac61ae70ee
buttonNEWSLETTER.png fc8c2c1c672f6173d15173e8226c98d7
buttonBIP2.png 16d5bec123b96c06c297a2a93fa34e35
buttonTwitter.png 6839907cb8dea4cc7de00424a95d0ed6