Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 93556996ee079aa67275b0c0c88d0f06
orzel.png 30758b93d6b31b2db5c8c4c4187c6e25
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 5133a728863561d5a42948b083fa18a6
Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe
12-09-2016

W dniu 10 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Odnosi się ona do trybu powoływania i odwoływania wiceprezesów Agencji oraz zasad powoływania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (BJiOR), przyznawania funkcji i ustania członkowstwa w tej Radzie.

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe przyznaje ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa PAA. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zmieniony został organ powołujący Radę poprzez Prezesa PAA zastąpił minister właściwy do spraw środowiska. Znowelizowana ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Minister powołuje spośród jej członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady. Ustawa określa też przesłanki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji powołanego na starych zasadach składu Rady ds. BJiOR  z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e515078e0d70ec475912c7443ab9f6cb
buttonBJiOR.png 3060c44caf6d8500c4184d057e978aea
buttonEPUAP.png 71e089a6269a502e5631904a986c47bd
buttonNEWSLETTER.png 5cf2ce9d054d193c10a91c07d7ec463b
buttonBIP2.png 4f9c194295b87bc81d00ee0fc428f7e6
buttonTwitter.png 863411df97e3d9228cfba5a80183073b