Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a65293097857f6021ae09e959d97d866
orzel.png 573bf5916512138907e65092917cf431
pl
en
top news port mstr
 
Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe
12-09-2016

W dniu 10 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Odnosi się ona do trybu powoływania i odwoływania wiceprezesów Agencji oraz zasad powoływania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (BJiOR), przyznawania funkcji i ustania członkowstwa w tej Radzie.

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe przyznaje ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa PAA. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zmieniony został organ powołujący Radę poprzez Prezesa PAA zastąpił minister właściwy do spraw środowiska. Znowelizowana ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Minister powołuje spośród jej członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady. Ustawa określa też przesłanki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji powołanego na starych zasadach składu Rady ds. BJiOR  z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png fb1c920b190d2866ce951cc9f98e0e1e
buttonBJiOR.png 71ee277d98be9891fc32cfbd77f1fa8f
buttonEPUAP.png c4046fc259b4d3c570d00d7fdaa1500f
buttonNEWSLETTER.png bae6185fd63f4af18d6855f445e3bf19
buttonBIP2.png efe4daef5f0a6e1c2d8f08d893d52d78
buttonTwitter.png 47e3ff157ad28ef61c3f5e1644cec31a