Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ef79d32e30781358def6ee711278806c
orzel.png 8741ea3e55237929ad504f5e677ba1f2
pl
en
top news port mstr
 
Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe
12-09-2016

W dniu 10 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Odnosi się ona do trybu powoływania i odwoływania wiceprezesów Agencji oraz zasad powoływania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (BJiOR), przyznawania funkcji i ustania członkowstwa w tej Radzie.

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe przyznaje ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa PAA. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zmieniony został organ powołujący Radę poprzez Prezesa PAA zastąpił minister właściwy do spraw środowiska. Znowelizowana ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Minister powołuje spośród jej członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady. Ustawa określa też przesłanki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji powołanego na starych zasadach składu Rady ds. BJiOR  z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png b509d13e249b3ad82bf43bd9acf4d204
buttonBJiOR.png 68278bd58de7d35c4734e496f321491c
buttonEPUAP.png 7ada5c1afd5e5ec3bc923f944f87d4db
buttonNEWSLETTER.png ec90de64b17fb21390121d89548078bd
buttonBIP2.png 51b3c2041906a14733013c6d5ef9d28b
buttonTwitter.png 166f3759a1780151759e2692339af8eb