Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 531c47edaad418bf6ec0a9b1dfbb8bbc
orzel.png 8ce1bd3d571917e34aac1dd0cf80e9e7
pl
en
top news port mstr
 
Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe
12-09-2016

W dniu 10 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Odnosi się ona do trybu powoływania i odwoływania wiceprezesów Agencji oraz zasad powoływania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (BJiOR), przyznawania funkcji i ustania członkowstwa w tej Radzie.

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe przyznaje ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa PAA. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zmieniony został organ powołujący Radę poprzez Prezesa PAA zastąpił minister właściwy do spraw środowiska. Znowelizowana ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Minister powołuje spośród jej członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady. Ustawa określa też przesłanki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji powołanego na starych zasadach składu Rady ds. BJiOR  z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png c15d53a5c544dfd4f443c8c87d5729df
buttonBJiOR.png ab7f9ed0dd8e2107760966b32319fbde
buttonEPUAP.png adcdc7ec06a389aa6868166a78571b4e
buttonNEWSLETTER.png 2ff859097e0854d1a4bbfae3f0dc633e
buttonBIP2.png d062a87fd2949b8a2560a4ebc8e35376
buttonTwitter.png 205285f5ba52d2a26ab0333f4ada22bd