Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 6ebe33d0beb312c7fc3f2f91be4f0e8b
orzel.png ab18aeccf288810aba29562a18458b98
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1fa3063859fc7c62cb6c0f70b6a19e4c
Zmiany w ustawie - Prawo atomowe
17-03-2016

Z dniem 17 marca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona następujące zmiany w ustawie - Prawo atomowe:

  • w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 39n w ust. 9, w art. 57b w ust. 2 i 3, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e, w art. 57f, w art. 57g, w art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108b w ust. 2, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e, w art. 116, w art. 117 w ust. 2, w art. 119 w ust. 3 oraz w art. 121 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;
  • w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.”;
  • w art. 74 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk;”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 9af84c913c3e9de51d03b1230ad65f69
buttonBJiOR.png 08ee6b546059f8d40c9dd6b0a86198dc
buttonEPUAP.png ec88f6c9a9d258aaf619b0e22f8874d9
buttonNEWSLETTER.png a7d3093674db8a1b496732e170b5f51f
buttonBIP2.png 5fdf148474d23f1a2327b16eb9c0cbe3
buttonTwitter.png c88a9588de666cb9e99d145ec6644bf3