Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 804eb2a9568e9a0ac1bc2a5fecd2bb7d
orzel.png ab0280e12a4f7f07c6d792d70c0e14e3
pl
en
top news port mstr
 
Zmiany w ustawie - Prawo atomowe
17-03-2016

Z dniem 17 marca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona następujące zmiany w ustawie - Prawo atomowe:

  • w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 39n w ust. 9, w art. 57b w ust. 2 i 3, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e, w art. 57f, w art. 57g, w art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108b w ust. 2, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e, w art. 116, w art. 117 w ust. 2, w art. 119 w ust. 3 oraz w art. 121 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;
  • w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.”;
  • w art. 74 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk;”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png db961c70476a984d9b0845110a187e18
buttonBJiOR.png b157b5bf760f89ade57ab3f2a7b512ae
buttonEPUAP.png 7ebda7fccfbbbc776c716e51c05e649e
buttonNEWSLETTER.png fb121db6259bbd936ab31200885b4c9d
buttonBIP2.png 71cb279e697a5a427b3242d953bf7080
buttonTwitter.png 18ef7a14cc86f31847f38dbff9b7dbce