Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c59b9c5e6e9f31d4cf3deb2f46e36420
orzel.png fa332360cedb8cc92bb987da6b31d273
pl
en
top news port mstr
 
Zmiany w ustawie - Prawo atomowe
17-03-2016

Z dniem 17 marca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona następujące zmiany w ustawie - Prawo atomowe:

  • w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 39n w ust. 9, w art. 57b w ust. 2 i 3, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e, w art. 57f, w art. 57g, w art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108b w ust. 2, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e, w art. 116, w art. 117 w ust. 2, w art. 119 w ust. 3 oraz w art. 121 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;
  • w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.”;
  • w art. 74 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk;”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 5c8bb4b4cf144986a22ff20f75941e6b
buttonBJiOR.png fc2ddbf8771d6c0c38b850635519e9e5
buttonEPUAP.png 45cfb81ebc40942e5683688ed3f9ebf6
buttonNEWSLETTER.png fb04c7ba64813456a464ad16623afbab
buttonBIP2.png aa48f7f80ba27a6d9bc30b5061428786
buttonTwitter.png be20151e5fbdd38e8a2fc2ac068658b7