Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 27b1b611e41d222700005ca9229674f1
orzel.png b1c6ae98ba9749a62886e441ca5bf81f
pl
en
top news port mstr
 
Zdarzenia radiacyjne
29-04-2015

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności.

Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego regulowane jest przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. Nr 20, poz.169) - odrębnie dla zdarzeń ograniczonych do terenu jednostki organizacyjnej (zdarzenia "zakładowe"), odrębnie natomiast dla zdarzeń, których skutki występują poza jednostkami organizacyjnymi (zdarzenia "wojewódzkie" i "krajowe", w tym o skutkach transgranicznych). W zależności od zasięgu skutków zdarzenia radiacyjnego, za kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków, odpowiedzialny jest kierownik jednostki (zdarzenie zakładowe), wojewoda we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (zdarzenie wojewódzkie) lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zdarzenia krajowe). We wszystkich przypadkach, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, poprzez kierowane przez niego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę informacyjno-konsultacyjną, również w zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz innych ekspertyz i działań na miejscu zdarzenia, formułowania informacji dla społeczności narażonych w wyniku zdarzenia, przekazywania informacji do organizacji międzynarodowych i państw ościennych (całodobowy Krajowy Punkt Kontaktowy).

Ścisły nadzór i kontrola nad obiektami jądrowymi oraz działalnością ze źródłami promieniowania powodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń radiacyjnych ludności w Polsce jest znikome, niemniej jednak Prezes PAA dysponuje systemem pozwalającym na ocenę sytuacji radiacyjnej kraju oraz podejmowanie decyzji o koniecznych działaniach interwencyjnych.

Skala INES

Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych INES (ang. International Nuclear and Radiological Event Scale) to narzędzie do szybkiej i jednoznacznej klasyfikacji zdarzeń i incydentów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Siedmiostopniowa skala INES została opracowana w 1990 roku. Początkowo była dedykowana wyłącznie do dokonywania klasyfikacji zdarzeń zaistniałych w obiektach jądrowych. Z czasem zaczęła być wykorzystywana również do klasyfikacji zdarzeń mających miejsce podczas transportu, przechowywania i użytkowania źródeł promieniotwórczych.

Skala jest powszechnie stosowana przez kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA OECD).

 

Statystyka

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2016 r.

dotyczące:

A.

 kolizji pojazdu przewożącego materiały promieniotwórcze

1

B.

 rozszczelnienia źródła promieniowania jonizujacego na terenie j.o.

1

C.

 zaginięcia źródeł promieniowania jonizującego

1

                                                                                                                       Razem

3

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2015 r.

dotyczące:

A.

 obecności substancji promieniotwórczych w złomie

3

B.

 przekroczenia dawki granicznej przez pracownika

1

C.

 wykrycia niekontrolowanych źródeł promieniotwórczych

2

D.

 kradzieży źródeł promieniotwórczych

2

E.

 awarii sondy zawierajacej źródło promieniotwórcze

2

F.

 narażenia na promieniowanie jonizujace osoby z ogółu ludności

1

                                                                                                                     Razem

11

 

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2014 r.

dotyczące:

A.

obecności substancji promieniotwórczych w złomie

12

B.

zaginięcia źródeł promieniotwórczych

3

C.

zadziałania bramki radiometrycznej na przejściu granicznym

9

D.

wykrycie urządzenia wykazującego podwyższoną aktywność promieniotwórczą:

1

E.

zniszczenia izotopowej czujki dymu

1

F.

awarii urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące

1

G.

znalezienia źródeł promieniotwórczych w miejscu ogólnodostępnym

1

H.

przekroczenia dawki granicznej przez pracownika

2

Razem

30

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2013 r.

dotyczące:

A.

obecności substancji promieniotwórczych w złomie

30

B.

zadziałania bramki radiometrycznej na przejściu granicznym

14

C.

obecności substancji promieniotwórczych w odpadach komunalnych i przemysłowych

10

D.

awarii urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

2

E.

znalezienia źródeł promieniotwórczych w miejscach ogólnodostępnych

2

F.

zaginięcia źródeł promieniotwórczych

1

Razem

59

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 3950c4b7ff3c9e85f919a593eee684d6
buttonBJiOR.png e55c711ee13f1ccfb418bcd8978c36d4
buttonEPUAP.png 250e5ae3cc48d59ab1c88df0b4f5612a
buttonNEWSLETTER.png 8112e3d27bd15adc68f3c452088ee83e
buttonBIP2.png 832d6cdd924f9fb0910f48a4e517e7b7
buttonTwitter.png 39a5a770bb1792298235fff4d09e9ef4