Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c2e4634c7959ac19530aaaf5edcde60a
orzel.png 9d93b00901776d3ab395574a05f4fa49
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 4c5734a79c28b7ba3c77f07b4c16c7d4
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png f140fceac5401b737255e470f8c83a51
buttonBJiOR.png ca62f9df5daa1ae6a192391e87da118f
buttonEPUAP.png 838e55d182b60599ce5942470a7c8e36
buttonNEWSLETTER.png 178a4021d17373dffb5b2330bb6d9314
buttonBIP2.png 8d26088966a6987c76e74b5073d7aea9
buttonTwitter.png a9f8396c248207e21ec003aae13115b3