Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a755d319012c8117f8ae266068baa367
orzel.png 6b0cb512f2308fa5cdb285cb049158b4
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
08-04-2015

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (wersja jednolita tekstu - Dz. U. z 2014 r., poz. 1512)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png fdbae174dc9ef9c2a1ec0156ad4c6ab5
buttonBJiOR.png 762e4ce081dfb78caabc1caa385c321d
buttonEPUAP.png d618339e9bd6afcd7f73eb8f8c318cbc
buttonNEWSLETTER.png bcc13d8929897dd2c5c7930272e3f886
buttonBIP2.png 14414f38a3d15ad3a7a91958af2b620a
buttonTwitter.png d41acf284d72d89b0a2f4344f7a353e5