Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8c91ba1b2f2860f9d20ef6f87f937fdf
orzel.png 7c96c88c049f15e13b95153fb5ba8da2
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 318178bb1e6533f69c7c74e34eee919d
buttonBJiOR.png b83123b7cb224b17683c1a45759b2c45
buttonEPUAP.png f7cc0674a1a1d70ac9f421ae72c3ce24
buttonNEWSLETTER.png 48ffe9de963064200b937a3a2a3f1e2d
buttonBIP2.png e12b5201e3f9bde14085ce61f45dad1b
buttonTwitter.png 975b884dbb00a7039e2159bab72b6bf4