Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a1c39f199ae966c0498a4ecd4e659c6f
orzel.png a4cd15c6c8209581d0ae37b948af642a
pl
en
top news port mstr
 
MAEA
15-04-2015

 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) stanowi wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołaną w 1957 r. Stanowi ona centrum współpracy w dziedzinach związanych z bezpiecznym wykorzystaniem energii jądrowej dla celów pokojowych.

Celem MAEA, określonym w Statucie, jest „dążenie do rozszerzenia wkładu energii atomowej dla pokoju, zdrowia i dobrobytu ludzkości” oraz „zapewnienie możliwie najszerszej kontroli, aby energia atomowa nie była wykorzystana w celach wojskowych.”

Najwyższym organem kierowniczym MAEA jest Konferencja Generalna, której sesje odbywają się corocznie.

 

Forum Współpracy Dozorowej

Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum – RCF) jest stosunkowo nową inicjatywą MAEA mającą na celu koordynację współpracy organów dozoru jądrowego, zarówno z krajami wprowadzającymi, jak i posiadającymi rozwiniętą energetykę jądrową

Strategia programu Forum zakłada opracowanie planu działa n przystosowujących infrastrukturę bezpieczeństwa jądrowego do celów nadzoru nad elektrowniami jądrowymi i realizację tego planu we współpracy z doświadczonymi partnerami międzynarodowymi. Współpraca obejmie konsultacje, misje eksperckie, szkolenia i wymianę pracowników.

Współpraca naukowo-techniczna i pomoc techniczna MAEA dla Polski

Pomoc techniczna MAEA dla Polski polega na dostarczeniu unikatowej aparatury i urządzeń, fundowaniu stażów i stypendiów zagranicznych oraz wizyt ekspertów.

Powyższy wykres przedstawia wartość pomocy technicznej uzyskanej przez Polskę za pośrednictwem MAEA w ciągu ostatnich lat. W roku 2011 (trzeci rok wyjątkowo trzyletniego cyklu pomocowego) nie było wydatków związanych z wdrażanymi w Polsce projektami, gdyż zostały one zrealizowane w dwóch poprzednich latach cyklu.

Beneficjent Nr programu MAEA Nazwa (przedmiot) projektu
POL 0/010 Rozwój zaawansowanego systemu skanowania przemysłowego z zastosowaniem promieniowania gamma z bezprzewodowym pozyskiwaniem danych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
POL/4/016 Uruchomienie ośrodka PET w Warszawie, faza I Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
POL/4/017 Konwersja rdzenia reaktora MARIA Instytut Energii Atomowej POLATOM /Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
POL/4/018 Uruchomienie ośrodka PET w Warszawie, faza II Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
POL/6/008 Uruchomienie krajowego programu zapewnienia jakości radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
POL/6/009 Uruchomienie infrastruktury radioterapii protonowej w leczeniu raka oka w Krakowie Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
POL/8/019 Unowocześnienie liniowego akceleratora stosowanego do sterylizacji przeszczepów i produktów ˝żywnościowych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
POL/8/020 Użycie promieniowania jonizującego w wytwarzaniu i modyfikacji materiałów nanostrukturalnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
POL/8/021 Zastosowanie technologii promieniotwórczych do biomateriałów w sektorze opieki medycznej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Powyższa tabela przedstawia zestawienie 9 projektów pomocy technicznej MAEA realizowanych w Polsce w 2011 r.

Inne dziedziny i formy współpracy z MAEA

Współpraca z MAEA obejmuje również takie dziedziny, jak:

  • udział w koordynowanym przez MAEA międzynarodowym systemie wczesnego powiadamiania o awariach obiektów jądrowych i pomocy wzajemnej państw w przypadku takich awarii (Emergency Notification and Assistance Convention – ENAC). Krajowy Punkt Kontaktowy tego systemu działa przez całą dobę w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA, udział w systemie klasyfikacji zdarzeń jądrowych INES (International Nuclear and Radiological Event Scale), zapewniającym m.in. otrzymywanie bieżących, dostępnych w MAEA informacji o incydentach, które ze względu na lokalny zasięg występowania tych skutków nie są objęte procedurami wczesnego powiadamiania,
  • realizację zobowiązań w zakresie kontroli państwa nad obrotem i przepływem przez terytorium Polski materiałów i urządzeń jądrowych podlegających szczególnemu nadzorowi w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni jądrowej (w tym nadzór nad realizacja zobowiązań Polski związanych z systemem zabezpieczeń MAEA /Safeguard/). Zadanie to wykonuje punkt kontaktowy przy Wydziale Nieproliferacji DBJ PAA we współdziałaniu z MG i MSZ,
  • bieżąca współpracę w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej polegająca m.in. na współudziale polskich ekspertów w opracowywaniu i nowelizacji norm i zaleceń MAEA.

Standardy bezpieczeństwa 

Seria wymagań i wytycznych bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (nazywana też Standardami bezpieczeństwa) wywodzi się z jednego dokumentu nadrzędnego - tzw. podstaw bezpieczeństwa (Safety Fundamentals, SF). Obejmuje ona jednak szereg kolejnych dokumentów, tj. wymogów bezpieczeństwa (safety requirements), uzupełnionych o bardziej szczegółowe wytyczne (safety guides). Standardy te są jednym z podstawowych zadań zapisanych w statucie tej Agencji. Statut upoważnia ją do "ustanawiania lub adaptowania w porozumieniu oraz, gdzie to potrzebne, współpracy z kompetentnymi organami ONZ i specjalistycznymi agendami, standardów bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia, minimalizacji narażenia życia i mienia (...) i zapewnienia wykonywalności tych standardów".

Dokumenty serii powstają i ewoluują od lat. Ich celem jest zapewnienie ujednoliconych zasad bezpiecznego postępowania z promieniotwórczością w odpowiedzi na potrzeby kształtowane postępem cywilizacyjnym i technologicznym. W chwili obecnej standardy obejmują praktycznie wszystkie dziedziny, w jakich człowiek wykorzystuje i \ lub narażony jest na promieniotwórczość naturalną lub sztuczną.

Standardy bezpieczeństwa MAEA są odzwierciedleniem międzynarodowego konsensusu obejmującego wszystkie kraje członkowskie Agencji bez względu na ich uwarunkowania geopolityczne.

Konsultacje

Poniżej znajduje się zestawienie projektów dokumentów udostępnionych do komentowania przez państwa członkowskie. Zestawienie obejmuje jedynie projekty  które były opracowywane przy udziale WASSC. Uwagi do poniższych projektów należy przesyłać w języku angielskim z wykorzystaniem oficjalnego formularza na adres: wassc[a]paa.gov.pl.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png b205500a1454e15e127a843402355fd7
buttonBJiOR.png 5dcbee56b1954996a479316d4f7a2091
buttonEPUAP.png da8fcc02e3affaf8e47b4480932c7960
buttonNEWSLETTER.png 36d8ebca6a1687fa04f5786511c53687
buttonBIP2.png 3dfe7169d1c41774e10e983ab54b56a5
buttonTwitter.png 064715d6fa5b608acc8bc80a4b0a6909