Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f6ce43918b3d411e92dd9ed926aad9ee
orzel.png 425512eda54307fff988a810b75dc3f3
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Prezes PAA.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności (art. 112 ust. 10 Prawa atomowego). 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

Konrad Świrski

Członek

Marek K. Janiak

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 8758aecb348f906b21f377981df477f7
buttonBJiOR.png f61b378cd38a9c6df4a2764ccb4be471
buttonEPUAP.png 67973b95ba65cebf80a6b92cb9487065
buttonNEWSLETTER.png b6b5bd5f1b49c9e0f4828138357116e3
buttonBIP2.png c906133d977b3bd141330563d6096ad8
buttonTwitter.png 1e1dc91156b40f18497ee6aa05de7b8b