Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 39e85570dfc22cf32ab966a9de9ba0d4
orzel.png 08804554a178ce1354d0c5f131f8be66
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJiOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 2b0a5d62d52309cce7f9d2f88a83520f
buttonBJiOR.png 44c77de9953235f5020a2a4271f05faa
buttonEPUAP.png 8553c0ae8389130185bdd89231581519
buttonNEWSLETTER.png c7d5ad2ddb82653e7f9f790339734982
buttonBIP2.png 3bda54237414f78b6a814c9d23dc68e8
buttonTwitter.png 6b8f5cf44702d87b7b59a2f9ea9bbeca