Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c75a14f2029eea97a8066655c1d9298b
orzel.png b1154edefda22744cad3ed6f01db7405
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 11788cb540035803fb469b205cebdacf
Zezwolenia na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Informacje ws. zezwoleń: tel 22 695 97 43

Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wniosku od kierownika jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.

Poza zezwoleniami dotyczącymi obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych, ustawa - Prawo atomowe określa działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, które wymagają zezwolenia lub zgłoszenia. Zaliczają się do nich działalności polegające na:

 • wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie, stosowaniu źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych i obrocie tymi źródłami i materiałami,
 • przechowywaniu, transporcie, przetwarzaniu lub składowaniu odpadów promieniotwórczych,
 • wzbogacaniu izotopowym,
 • produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami,
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
 • zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze,
 • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

Prezes PAA wydaje zezwolenia i przyjmuje zgłoszenia dotyczące ww. działalności z wyłączeniem:

stosowania aparatów rentgenowskich w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, które są nadzorowane przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (lub odpowiednie służby podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

Przypadki, w których działalność nie wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia zmienione w 2004 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

W zakresie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego rozporządzenie przede wszystkim uwzględnia zmiany stanu prawnego wprowadzone wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 587). Najważniejsze zmiany w stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. to:

 1. W § 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia wprowadzono obowiązek dołączenia do wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności, w których w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska, informacji o proponowanej aktywności odprowadzanych odpadów i ich stężeniu promieniotwórczym w momencie odprowadzania do środowiska, proponowanym sposobie odprowadzenia odpadów, ich składzie izotopowym i tempie odprowadzania do środowiska oraz uzasadnienia wykazującego, że proponowane wartości i sposób odprowadzania są zgodne z zasadą wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo atomowe. Obowiązek przekazania tych informacji wraz z wnioskiem umożliwi szybsze rozpatrzenie sprawy  przez organ wydający zezwolenie bez konieczności wzywania wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o informacje konieczne do rozstrzygnięcia czy odpady promieniotwórcze ciekłe lub gazowe, powstałe w wyniku działalności określonej w art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo atomowe mogą być odprowadzane do środowiska oraz o sposobie odprowadzania odpadów i ich dopuszczalnej aktywności zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy.
 2. Przepis § 3 ust. 1 pkt g rozporządzenia koresponduje z obowiązkiem wynikającym z art. 48c ustawy - Prawo atomowe, nakładający na kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstały odpady promieniotwórcze, obowiązek ich przekazywania do składowania lub przetwarzania w terminie określonym w zezwoleniu. Zezwolenie to może określać inny niż składowanie lub przetwarzanie sposób dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi, który będzie obowiązywał kierownika jednostki organizacyjnej . W związku z tym w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, do wniosku o zezwolenie należy dołączyć dokument zawierający proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycję innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym. Przekazanie tych informacji wraz z wnioskiem umożliwi organowi wydającemu zezwolenie sformułowanie warunków zezwolenia wypełniających nałożony na organ obowiązek ustawowy.
 3. W związku z umieszczeniem w § 3 pkt 2 obowiązku dołączenia do wniosku zakładowego planu postępowania awaryjnego nie uwzględniono tego dokumentu w dokumentach dołączanych do wniosku w zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Takie uregulowanie oznacza, że obowiązek dołączenia do wniosku zakładowego planu postępowania awaryjnego dotyczy wszystkich rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1.
 4. W załączniku nr 1, w zakresie działalności związanej z materiałami jądrowymi wprowadzono obowiązek przedkładania z wnioskiem o zezwolenie projektu systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych. Jest to związane z realizacją wymogu przewidzianego w art. 41 ust. 2 ustawy - Prawo atomowe, dotyczącego konieczności zatwierdzenia  systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych przez Prezesa PAA. Dotychczas był to tylko obowiązek przedłożenia informacji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych.
 5. W punkcie 2.1.6. załącznika nr 1 sprecyzowano wymagania odnośnie informacji dotyczącej jednostek organizacyjnych instalujących urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub uruchamiających urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, tak aby odzwierciedlał w pełni obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 44 ustawy – Prawo atomowe. Jednocześnie ujednolicono wymagania odnośnie dokumentów niezbędnych do wydania przez Prezesa PAA zezwolenia na działalność z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w tym aparatami rentgenowskimi - pkt 2.1, 2.3, 2.4 i 2.6 załącznika nr 1. W przypadku wniosku o wydanie przez Prezesa PAA zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych, będą obowiązywały dokumenty takie jak w przypadku wniosków dotyczących stosowania innych aparatów rentgenowskich, w tym niezbędna będzie informacja dotycząca jednostki organizacyjnej, która uruchomi taki aparat.

Nie są to wszystkie zmiany jakie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. wnosi  w zakresie wymaganych dokumentów dotyczących działalności ze źródłami promieniowania jonizującego. W wielu miejscach nowe rozporządzenie precyzuje dotychczasowe zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. Pozostałe zmiany mają głównie charakter porządkowy. W związku z tym warto szczegółowo zapoznać się z treścią rozporządzenia.

Druki:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące: [PDF] [DOC]
 • zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia: [PDF] [DOC]
 • Do wniosku i zgłoszenia dołącza się dokumenty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355)
 • Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego z takiego państwa [PDF] [DOC]
 • Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej [PDF] [DOC]

Wytyczne:

Wytyczne do programu zapewnienia jakości [PDF]

Wytyczne do przygotowania sprawozdania z transportu, źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych i odpadów promieniotwórczych [PDF]

Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych (przykład) [PDF]

Opłata skarbowa

Od zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydanych na podstawie przepisów Prawa atomowego:
1. na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich 209 zł
2. na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 514 zł
3. na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego 1023 zł
w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100 % stawki określonej od zezwolenia
przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli:
1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności  50 % stawki określonej od zezwolenia
2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności  100 % stawki określonej od zezwolenia 

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

 

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa 
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 
dopisek: opłata skarbowa od zezwolenia

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa 
SWIFT CODE: CITIPLPX 
IBAN: IBAN_PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat skarbowych zobowiązane są do podania podstawy prawnej tego zwolnienia.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 3040404cfecd4179ffb1dc528fe5d899
buttonBJiOR.png feff90e5b4dd71015eb812ddd2a3fb47
buttonEPUAP.png eea8efc44a25a5ec6c55e225cd3642e7
buttonNEWSLETTER.png 8cab509c5be614a79b734c801088f8c4
buttonBIP2.png 8096f0b403b2cd895161bf78475a19b9
buttonTwitter.png be91f46b1baf58eff8d14da309ffea2d